Waar staan wij voor?
Wat is er gerealiseerd?
Wilt u een aanvraag indienen?
Wat kunt u zelf doen?
Meer weten over de Vrienden?
Doelstelling
Bestuur
Statuten en beleid
Financiën
ANBI-status
Disclaimer
Vragen?

WIE ZIJN WIJ?


Het bestuur van Stichting Vrienden wordt gevormd door:
De heer Ir. E.P. Zambon (Paul) - Voorzitter
De heer A.F.Th. Wiebe (Ton) - Secretaris
De heer K. Visser (Karst) - Penningmeester
Mevrouw M. Rengelink (Mirjam) - Bestuurslid

De samenstelling en zittingstermijn van het bestuur, de verdeling en uitoefening van de functies daarbinnen alsook de frequentie en werkwijze van vergaderingen, geschieden zoals bepaald in de statuten van de stichting.

Bij bestuurswisselingen wordt er naar gestreefd niet meer dan één bestuurslid tegelijk te wisselen. Het bestuur van de stichting hanteert een rooster van aftreden.


Stichting Vrienden van LuciVer
De Lingert 6115
6605 DV Wijchen

vrienden@luciver.nl